คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                                                   –

ชื่อภาษาไทย                                           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อภาษาอังกฤษ                                      Bachelor of Engineering Program in  Electrical Engineering

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                        (ชื่อเต็ม)                       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

(ชื่อย่อ)                        วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ภาษาอังกฤษ    (ชื่อเต็ม)                         Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)                                                              (ชื่อย่อ)                          B.Eng. (Electrical Engineering)

 

โครงสร้างของหลักสูตรทั้งสองระบบ แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 

 

หมายเหตุ     1.โปรแกรมสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตทุกระบบ ยกเว้น นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า)

2.นิสิตระบบพิเศษ (เทียบเข้า) สามารถเทียบโอนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

             รายวิชาในหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข)
  2.   หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

                       2.1  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน   กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

0201 106 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1 3(3-0-6)
Mathematics for Engineers 1
0201 107 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2 3(3-0-6)
Mathematics for Engineers 2
0201 108 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3 3(3-0-6)
Mathematics for Engineers 3
0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
General Chemistry
0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
Physics 1
0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
Physics 2
0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
Physics Laboratory 1
0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
Physics Laboratory 2

2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน    กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต                                                                                                                                        

0300 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
Computer Programming
0300 191 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)
Engineering Workshop Practice
0300 200 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6)
Statics
0300 204 การเขียนแบบกราฟฟิก 3(2-3-4)
Graphic Drawing
0300 264 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
Engineering Materials
0305 200 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2(2-0-4)
Introduction to Environmental Engineering

                       2.3   กลุ่มวิชาเอก         กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต

                        2.3.1  วิชาเอกบังคับ   จำนวน 63 หน่วยกิต สำหรับโปรแกรมปกติ และ  จำนวน 60 หน่วยกิตสำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

0307 200 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
0307 201 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electric Circuits
0307 202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1(0-3-0)
Electric Circuit Laboratory
0307 203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical  Instruments and Measurements
0307 204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-0)
Electrical  Instruments and Measurement Laboratory
0307 205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
0307 206 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electric Circuit Theory
0307 207 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electromechanical Energy Conversion
0307 220 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6)
Engineering Electronics
0307 221 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1(0-3-0)
Engineering Electronics Laboratory
0307 281 หลักการวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
Principle of Digital Circuits
0307 282 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล 1(0-3-0)
Digital Circuit Laboratory
0307 301 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical Machines
0307 302 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1(0-3-0)
Electrical Machine Laboratory
0307 303 การส่งจ่ายและจำหน่ายกำลังไฟฟ้า 3(3-0-6)
Power Transmission and Distribution
0307 340 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6)
Principle of Communication
0307 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร 1(0-3-0)
Communication Engineering Laboratory
0307 361 ระบบควบคุม 3(3-0-6)
Control Systems
0307 400* โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 1(0-3-0)
Electrical Engineering Project 1
0307 401* โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2(0-6-0)
Electrical Engineering Project 2
0307 403 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6)
Electrical Power System Analysis
0307 404 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6)
Power System Protection
0307 405 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical System Design
0307 409 โรงจักรและสถานีไฟฟ้าย่อย 3(3-0-6)
Power Plant and Substation
0307 410 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3(3-0-6)
Power Electronics
0307 414 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3(3-0-6)
High Voltage Engineering

 * สำหรับโปรแกรมปกติเท่านั้น

2.3.2  วิชาเอกเลือกเรียน ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิตสำหรับโปรแกรมปกติ และ จำนวน 9 หน่วยกิต สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา จากรายวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

0307 406 การวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า 3(3-0-6)
Network Analysis and Synthesis
0307 407 ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง 3(3-0-6)
Power System Harmonics
0307 408 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrical Engineering Materials
0307 411 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electric Drives
0307 412 การควบคุมและการป้องกันมอเตอร์ 3(3-0-6)
Motor Control and Protection
0307 413 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง 3(3-0-6)
Illumination Engineering
0307 415 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3(3-0-6)
Solar Energy Engineering
0307 419 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
Selected Topics in Electrical Engineering
0307 492 การศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
Special Study in Electrical Engineering

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมสื่อสาร

0307 360 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6)
Signals and Systems
0307 442 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6)
Digital Signal Processing
0307 445 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6)
Antenna Engineering
0307 448 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6)
Microwave Engineering
0307 449 การสื่อสารดาวเทียม 3(3-0-6)
Satellite Communication
0307 450 การสื่อสารทางแสง 3(3-0-6)
Optical Communication
0307 451 วงจรกรองสัญญาณแบบแอนะล็อก 3(3-0-6)
Analog Filter Circuits
0307 452 การประยุกต์ใช้งานอภิวัสดุ 3(3-0-6)
Metamaterial Applications
0307 459 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมสื่อสาร 3(3-0-6)
Selected Topics in Communication Engineering

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

0307 420 วงจรอ้างอิงแรงดัน 3(3-0-6)
Voltage Reference Circuits
0307 424 การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Electronic Circuit Applications
0307 426 การออกแบบระบบสวิตชิ่ง 3(3-0-6)
Switching System Design
0307 428 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3(3-0-6)
Bio-Medical Electronics
0307 429 การออกแบบวงจรรวมวีแอลเอสไอ 3(3-0-6)
VLSI Design
0307 430 หลักการและการประยุกต์ใช้เลเซอร์ 3(3-0-6)
 Principle and Applications of Laser
0307 431 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเกษตร 3(3-0-6)
Electronics for Agriculture
0307 432 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล 3(3-0-6)
Data Storage Technology
0307 433 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Electrostatic Discharge Effects in Electronic Devices
0307 439 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Selected Topics in Electronic Engineering

กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุม

0307 380 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)
Microprocessor
0307 460 เครื่องมือวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Instrumentation and Control
0307 461 การควบคุมระบบหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
Control of Autonomous Robot Systems
0307 462 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในระบบวัดคุม 3(3-0-6)
Microprocessor Applications in Instrumentation and Control
0307 463 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
Robotics Engineering
0307 464 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Automation
0307 469 การควบคุมยานไร้คนขับ 3(3-0-6)
Unmanned Vehicle Control
0307 479 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมควบคุม 3(3-0-6)
Selected Topics in Control  Engineering

กลุ่มวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

0307 480 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6)
Numerical Methods for Electrical Engineering
0307 481 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Computer Architecture
0307 482 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6)
Data Structures and Database Management
0307 485 วิศวกรรมซอฟท์แวร์ 3(3-0-6)
Software Engineering
0307 487 เทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6)
Microprocessor Interfacing Techniques
0307 488 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)
Image Processing
0307 490 วิธีการเมตาฮิวริสติก 3(3-0-6)
Metaheuristic
0307 497 เรื่องคัดสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
Selected  Topics in Computer  Engineering
  1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษาที่ต้องการเรียนให้ครบตามข้อกำหนดของ         สภาวิศวกรให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. หมวดวิชาฝึกงาน         

สำหรับโปรแกรมปกติ

0307 399* การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3(240 ชม.)
Electrical  Engineering Training

 * ไม่นับหน่วยกิต ผลการเรียนเป็น S หรือ U

 

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร

0307 498* การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา 3(1-4-4)
Cooperative Education Preparation
0199 499** สหกิจศึกษา 9(0-40-0)
Cooperative Education

*  ไม่นับหน่วยกิต ผลการเรียนเป็น S หรือ U          ** ผลการเรียนเป็น S หรือ U