คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

 

 

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

                             รหัส                                                                –

              ชื่อภาษาไทย                                    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

              ชื่อภาษาอังกฤษ                                             Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

              ชื่อภาษาไทย       (ชื่อเต็ม)                              วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

                                         (ชื่อย่อ)                                วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

              ชื่อภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)                              Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 

                                       (ชื่อย่อ)                                   B.Eng. (Civil Engineering)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา

ข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2554

 

(หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

 

(หน่วยกิต)

หลักสูตรที่เสนอ

 

(หน่วยกิต)

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา2
1. วิชาศึกษาทั่วไป1 ไม่ระบุ ไม่น้อยกว่า 30 30 30
2. วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 ไม่น้อยกว่า 84 114 105
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 21

21

 

 

21

 

 

 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน1 ไม่น้อยกว่า 84 25 25

กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน

 

     วิชาเอกบังคับ

     วิชาเอกเลือก

68

 

 

62

6

59

 

 

59

3. วิชาเลือกเสรี ไม่ระบุ 6 6 6
4. วิชาฝึกงาน1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่นับหน่วยกิต 9
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 105 ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 150 ไม่น้อยกว่า 150

หมายเหตุ  1 หลักสูตรเทียบเข้า มีรายวิชาเทียบโอนได้ที่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 25 หน่วยกิต แสดงรายละเอียดไว้ท้ายส่วนแผนการศึกษาของหลักสูตรเทียบเข้า

                 2 โปรแกรมสหกิจศึกษามีเฉพาะสำหรับระบบปกติ            

 

     รายวิชา

              (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( 30 หน่วยกิต )

โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

              (2) หมวดวิชาเฉพาะ 

              (โปรแกรมปกติ 114 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 105 หน่วยกิต)

ก. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

0201 106    คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1  3(3-0-6)
  Mathematics for Engineers 1  
0201 107   คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2  3(3-0-6)
  Mathematics for Engineers 2  
0201 108   คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3   3(3-0-6)
  Mathematics for Engineers 3  
0202 100  เคมีทั่วไป      3(3-0-6)
  General Chemistry  
0202 190   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-3-0)
   General Chemistry Laboratory  
0204 101   ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6)
  Physics 1  
0204 102  ฟิสิกส์ 2     3(3-0-6)
  Physics 2  
0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-0)
  Physics Laboratory 1  
0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1(0-3-0)
  Physics Laboratory 2  

 

ข. กลุ่มวิชาพื้นฐาน    กำหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต

0300 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
  Computer Programming  
0300 191 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม  1(0-3-0)
  Engineering Workshop Practice  
0300 200 สถิตศาสตร์               3(3-0-6)
  Statics  
0300 204 การเขียนแบบกราฟฟิก    3(2-3-4)
  Graphic Drawing  
0300 264 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
  Engineering Materials  
0301 212 กำลังวัสดุ 3(3-0-6)
  Strength of Materials  
0301 230 การสำรวจ 3(3-0-6)
  Surveying  
0301 320 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
  Hydraulics  
0301 360 การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
  Engineering Management  

ค. กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน  (โปรแกรมปกติ 68 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 59 หน่วยกิต)

                 วิชาเอกบังคับ  

                   (โปรแกรมปกติ 62 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 59 หน่วยกิต)

0301 210 วัสดุก่อสร้าง 3(3-0-6)
  Construction Materials  
0301 211 ปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง 1(0-3-0)
  Construction Materials Laboratory  
0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
  Structural Theory  
0301 220 อุทกวิทยา 3(3-0-6)
  Hydrology  
0301 231 ปฏิบัติการสำรวจ 1(0-3-0)
  Surveying Laboratory  
0301 232 การสำรวจภาคสนาม 1(0-6-4)
  Field Survey  
0301 270 วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารเบื้องต้น 2(2-0-4)
  Introduction to Electrical Engineering and Illumination in Buildings  
0301 312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
  Structural Analysis  
0301 314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-2-8)
  Reinforced Concrete Design  
0301 321 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-0)
  Hydraulics Laboratory  
0301 322 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)
  Hydraulic Engineering  
0301 340 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)
  Highway Engineering  
0301 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-0)
  Highway Engineering Laboratory  
0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
  Soil Mechanics  
0301 351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0)
  Soil Mechanics Laboratory  
0301 352 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)
  Foundation Engineering  
0301 370 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)
  Applied Mathematics for Civil Engineers  
0301 410 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6)
  Building Design  
0301 411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)
  Prestressed Concrete Design  
0301 412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 3(3-0-6)
  Timber and Steel Design  
0301 422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)
  Water Supply and Sanitary Engineering  
0301 440 วิศวกรรมขนส่ง    3(3-0-6)
  Transportation Engineering  
0301 460 การจัดการการก่อสร้าง 3(3-0-6)
  Construction Management  
0301 497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0)*
  Civil Engineering Seminar  
0301 498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-0)
  Civil Engineering Senior Project 1  
0301 499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-0)
  Civil Engineering Senior Project 2  
0305 200 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2(2-0-4)
  Introduction to Environmental Engineering  

หมายเหตุ * เป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต มีผลการเรียนเป็น S/U

 

                             วิชาเอกเลือก (โปรแกรมปกติ 6 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษาไม่บังคับ)

0301 413 โครงสร้างเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6)
  Advanced Steel Structures  
0301 414 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(3-0-6)
  Concrete Technology  
0301 415 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6)
  Bridge Design  
0301 416 วิศวกรรมแผ่นดินไหว 3(3-0-6)
  Earthquake Engineering  
0301 417 วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6)
  Introduction to Finite Element Method  
0301 424 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย 3(3-0-6)
  Irrigation and Drainage Engineering  
0301 427 อุทกวิทยา และ น้ำท่าในชุมชนเมือง 3(3-0-6)
  Urban hydrology and stormwater  
0301 428 การจัดการทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)
  Water Resources Management  
0301 430 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
  Introduction to Geographic Information Systems  
0301 432 การสำรวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3(3-0-6)
  Photogrammetry  
0301 434 การสำรวจเส้นทาง 3(3-0-6)
  Route Surveying  
0301 442 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6)
  Traffic Engineering  
0301 451 การเพิ่มเสถียรภาพของดิน 3(3-0-6)
  Soil Stabilization  
0301 452 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 3(3-0-6)
  Application of Computer in Geotechnical Engineering Design  
0301 462 การประมาณราคาและข้อกำหนดในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
  Construction Estimating and Specifications  
0301 470 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
  Computer Applications for Civil Engineering  
0301 472 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(3-0-6)
  Web Programming  
0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1 3(3-0-6)
  Thermodynamics 1  
0305 330 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6)
  Solid Waste Engineering  
0305 350 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)
  Environmental Systems and Management  
0305 412 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 3(3-0-6)
  Water Supply Engineering and Design  
0305 422 วิศวกรรมการระบายน้ำเสียและน้ำฝน 3(3-0-6)
  Wastewater and Rainstorm Drainage Engineering  
0305 440 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
  Air Pollution Control  
0305 450 สุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)
  Building Sanitation  
0305 451 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6)
  Introduction to Environmental Impact Assessment  

 

                             (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(4)  หมวดวิชาฝึกงาน

     โปรแกรมปกติ กำหนดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ โดยลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต นิสิตต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ 30 วันทำการ

              วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  นิสิตต้องสอบผ่านกระบวนการฝึกงาน

                             0301 399            การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา                                                              3(240 ชม.)*          

                                                          Civil  Engineering Training

                     โปรแกรมสหกิจศึกษา

           กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 โดยลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต

                             0301 398            การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา                               3(1-4-4)*           

                                                          Cooperative Education Preparation

 

           กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 การประเมินผลเป็น A ถึง F

                             0199 499            สหกิจศึกษา                                                                                 9(0-40-0)           

                                                          Cooperative Education

 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิต ผลการเรียนเป็น S หรือ U