คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 

 

 

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส                                                                              –

ภาษาไทย                                        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษ                                  Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)                           วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

(ชื่อย่อ)                           วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)                     Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)

(ชื่อย่อ)                           B.Eng. (Mechatronics Engineering)

 

มีโครงสร้างของหลักสูตรทั้งสอง แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่เสนอ
หมวดวิชา โปรแกรมปกติ

โปรแกรม

 

เทียบเข้า*

โปรแกรม

 

สหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 114 114 105
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21 21 21
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 13 13 13
กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน 80 80 71
             –    วิชาเอกบังคับ 74 74 71
             –     วิชาเอกเลือก 6 6 0
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6
หมวดวิชาฝึกงาน

ไม่มี

 

หน่วยกิต

ไม่มี

 

หน่วยกิต

ไม่มี

 

หน่วยกิต

9
รวม 120-150 150 150 150

หมายเหตุ หลักสูตรระบบเทียบเข้า*     มีรายวิชาเทียบโอนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต แสดงไว้ในหมายเหตุ ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา

 รายวิชา

                             (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30  หน่วยกิต

รายละเอียดในเอกสารแนบ ข

                             (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

สำหรับโปรแกรมปกติ                                                      ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา                                            ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา                          กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

0201 106

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1

 

Mathematics for Engineers 1

3(3-0-6)
0201 107

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2

 

Mathematics for Engineers 2

3(3-0-6)
0201 108

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3

 

Mathematics for Engineers 3

3(3-0-6)
0202 100

เคมีทั่วไป

 

General Chemistry

3(3-0-6)
0202 190

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

 

General Chemistry Laboratory

1(0-3-0)
0204 101

ฟิสิกส์ 1

 

Physics 1

3(3-0-6)

0204 102

 

 

0204191

ฟิสิกส์ 2

 

Physics 2

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

Physics Laboratory 1

3(3-0-6)

 

 

1(0-3-0)

0204 192

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

 

Physics Laboratory 2

1(0-3-0)

 

                             2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา                     กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต

0300 131

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

Computer Programming

3(2-3-4)
0300 191

การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

 

Engineering Workshop Practice

1(0-3-0)
0300 200

สถิตศาสตร์

 

Statics

3(3-0-6)
0300 204

การเขียนแบบกราฟฟิก

 

Graphic Drawing

3(2-3-4)
0300 264

วัสดุวิศวกรรม

 

Engineering Materials

3(3-0-6)

 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน

                               สำหรับโปรแกรมปกติ                              กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

                              สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา                  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

                               2.3.1 วิชาเอกบังคับ  

                                           สำหรับโปรแกรมปกติ                  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต

                                           สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา      กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

0300 274

ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

 

Engineering Materials Laboratory

1(0-3-0)
0302 417

กระบวนการและระบบการผลิต

 

Manufacturing Processes and Systems

3(3-0-6)
0303 281

พลศาสตร์

 

Dynamics

3(3-0-6)
0303 301

กลศาสตร์เครื่องจักรกล

 

Mechanics of Machinery

3(3-0-6)
0303 302

การออกแบบเครื่องจักรกล 1

 

Machine Design 1

3(3-0-6)
0303 381

กลศาสตร์วัสดุ

 

Mechanics of Materials

3(3-0-6)
0303 461

การควบคุมอัตโนมัติ

 

Automatic Control

3(3-0-6)
0306 201

คณิตศาสตร์ขั้นสูง

 

Advanced mathematics

3(3-0-6)
0306 202

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 

Computer programming for Mechatronics Engineering

3(2-3-4)
0306 203

วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

Electric Circuits and Electrical Devices

3(3-0-6)
0306 204

ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

Electric Circuit and Electrical Device Laboratory

1(0-3-0)
0306 205

พื้นฐานวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

Basic Electronic Circuits and Devices

3(3-0-6)
0306 206

วิธีคำนวณเชิงตัวเลขและการประยุกต์ใช้งาน

 

Numerical Methods and Applications

3(3-0-6)
0306 302

การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ

 

Digital Circuits and Logic Design

3(3-0-6)
0306 303

เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ

 

Sensors and Signal Conditioning

3(3-0-6)
0306 304

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว

 

Microprocessor and Embedded Systems

3(3-0-6)
0306 305

แนะนำหุ่นยนต์เบื้องต้น

 

Introduction to Robotics

3(3-0-6)
0306 306

ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี

 

Artificial Neural Network and Fuzzy Theory

3(3-0-6)
0306 307

ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์  1

 

Mechatronics Laboratory  1

1(0-3-0)
0306 308

ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์  2

 

Mechatronics Laboratory  2

1(0-3-0)
0306 309

ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์  3

 

Mechatronics Laboratory  3

1(0-3-0)
0306 310

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

 

Electrical Machines

3(3-0-6)
0306 311

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

 

Electrical Machine Laboratory

1(0-3-0)
0306 312

สัญญาณและระบบ

 

Signals and Systems

3(3-0-6)
*0306 401

โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1

 

Mechatronics Engineering Project 1

1(0-3-0)
*0306 402

โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2

 

Mechatronics Engineering Project 2

2(0-6-0)
0306 403

ระบบการกระตุ้น

 

Actuation Systems

3(3-0-6)
0306 404

การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 

Mechatronics Engineering Design

2(2-2-2)
0306 405

การประมวลผลภาพดิจิทัล

 

Digital Image Processing

3(3-0-6)
0306 406

เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ

 

Automation Technology

3(3-0-6)

หมายเหตุ         *ลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตโปรแกรมปกติ

 

                               2.3.2  วิชาเอกเลือก

                                       สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา               ไม่มี

0300 132

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

 

Web Programming

3(3-0-6)
0300 363

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 

Engineering Economy

3(3-0-6)
0302 220

สถิติสำหรับวิศวกร

 

Statistic for Engineers

3(3-0-6)
0302 313

คอมพิวตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ

 

Computer Aided Drafting and Design

3(3-0-6)
0302 320

การควบคุมคุณภาพ

 

Quality Control

3(3-0-6)
0302 410

คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

 

Computer Aided Manufacturing

3(2-3-4)
0302 415

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือและหัวจับ

 

Computer Aided Tool and Fixture Design

3(3-0-6)
0302 426

วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

 

Industrial Safety Engineering

  3(3-0-6)
0303 303

วิศวกรรมยานยนต์

 

Automotive Engineering

3(3-0-6)
0303 305

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบเชิงกล

 

Finite Element Analysis in Mechanical Design

3(3-0-6)
0303 308

การสั่นสะเทือนเชิงกล

 

Mechanical Vibration

3(3-0-6)
0303 382

กลศาสตร์ของไหล

 

Fluid Mechanics

3(3-0-6)
0303 401

การออกแบบเครื่องจักรกล 2

 

Machine Design 2

3(3-0-6)
0303 404

การออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม

 

Industrial Piping System Design

3(3-0-6)
0303 405

ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร

 

Theory of Agricultural Machines

3(3-0-6)
0303 423

เครื่องจักรกลของไหล

 

Fluid Machinery

  3(3-0-6)
0303 444

ทรัพยากรพลังงานทางเลือก

 

Alternative Energy Resources

3(3-0-6)
0306 408

การประมวลสัญญาณดิจิทัล

 

Digital Signal Processing

  3(3-0-6)
0306 409

การควบคุมดิจิทัล

 

Digital Control

3(3-0-6)
0306 410

การควบคุมปริภูมิสถานะ

 

State-Space Control

3(3-0-6)
0306 411

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

 

Data Structures and Algorithms

3(3-0-6)
0306 412

วิศวกรรมซอฟตแวร์

 

Software Engineering

  3(3-0-6)
0306 413

ปัญญาประดิษฐ์

 

Artificial Intelligence

3(3-0-6)
0306 414

ระบบแบบกระจาย

 

Distributed Systems

3(3-0-6)
0306 415

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

Data Communications and Computer Networks

3(3-0-6)
0306 416

ประเด็นกฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสนเทศศาสตร์

 

Legal and Ethical Issues in Informatics Profession

 

3(3-0-6)
0306 417

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

 

Autonomous Mobile Robots

3(3-0-6)
0306 418

วิศวกรรมควบคุมขั้นสูง

 

Advanced Control Engineering

3(3-0-6)
0306 419

การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้และการสื่อสารในระบบโรงงาน

 

Programmable Logic Control and Factory Communication

3(3-0-6)

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม

                 (4)  หมวดวิชาฝึกงาน

                       สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ โดยลงทะเบียนเรียน  3 หน่วยกิต

 

0306 399

การฝึกงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (Audit) *

 

Mechatronics Engineering Training

3(0-240-0)

หมายเหตุ *เป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต มีผลการเรียนเป็น S/U

 

                       สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา    

– กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 โดยลงทะเบียนเรียน  3 หน่วยกิต

แบบไม่นับหน่วยกิต

0300 319

การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา

 

Cooperative Education Preparation

3(1-4-4)

– กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนสำหรับสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของ ปีการศึกษาที่ 4

 

0199 499

สหกิจศึกษา

 

Cooperative Education

9(0-40-0)

 

หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น  A ถึง F