คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 

 

วิศวกรรมเครื่องกล

  1.  ชื่อหลักสูตร

รหัส                                    ไม่มี

ชื่อภาษาไทย                      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อภาษาอังกฤษ                  Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

 

  1. 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย            (ชื่อเต็ม)       วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

(ชื่อย่อ)        วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ภาษาอังกฤษ       (ชื่อเต็ม)        Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

(ชื่อย่อ)          B.Eng. (Mechanical Engineering)

 

โครงสร้างของหลักสูตรทั้งสองระบบ แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

หมวดรายวิชา

ข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2554

 

(หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

 

(หน่วยกิต)

หลักสูตรที่เสนอ

 

(หน่วยกิต)

โปรแกรม

 

ปกติ

โปรแกรม

 

สหกิจศึกษา2

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1 ไม่ระบุ ไม่น้อยกว่า 30 30 30

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 

 

ไม่น้อยกว่า 105

ไม่น้อยกว่า  84

 

 

110 110

ก. กลุ่มวิทยาศาสตร์และ

 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 21 21 21
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐาน1 ไม่น้อยกว่า 84 25 25

ค. กลุ่มวิชาเอก

 

– วิชาเอกบังคับ1

– วิชาเอกเลือกเรียน

64

 

58

6

64

 

64

3. วิชาเลือกเสรี ไม่ระบุ 6 6 6
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 105 ไม่น้อยกว่า 120 146 146

หมายเหตุ 1 หลักสูตรระบบพิเศษ (เทียบเข้า) มีรายวิชาเทียบโอนได้ไม่เกิน 25 หน่วยกิต แสดงไว้ในแผนการศึกษา  2 โปรแกรมสหกิจศึกษามีเฉพาะหลักสูตรระบบปกติและระบบพิเศษ

รายวิชา

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข)
  2.         หมวดวิชาเฉพาะ

สำหรับโปรแกรมปกติ                        ไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา                           ไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

0201 106 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1                                                           3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 1

0201 107 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2                                                           3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 2

0201 108 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3                                                           3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 3

0202 100 เคมีทั่วไป                                                                                                    3(3-0-6)

General Chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                     1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory

0204 101 ฟิสิกส์ 1                                                                                        3(3-0-6)

Physics 1

0204 102 ฟิสิกส์ 2                                                                                        3(3-0-6)

Physics 2

0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                                                         1(0-3-0)

Physics Laboratory 1

0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                                                                         1(0-3-0)

Physics Laboratory 2

 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน กำหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต

0300 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                     3(2-3-4)

Computer Programming

0300 191 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม                                               1(0-3-0)

Engineering Workshop Practice

0300 200 สถิตศาสตร์                                                                                    3(3-0-6)

Statics

0300 204 การเขียนแบบกราฟฟิก                                                                   3(2-3-4)

Graphic Drawing

0300 264               วัสดุวิศวกรรม                                                                               3(3-0-6)

Engineering Materials

0302 311 กระบวนการผลิต 1                                                                        3(2-3-4)

Manufacturing Process 1

0303 282               อุณหพลศาสตร์ 1                                                                            3(3-0-6)

Thermodynamics 1

0303 381               กลศาสตร์วัสดุ                                                                               3(3-0-6)

Mechanics of Materials

0303 382               กลศาสตร์ของไหล                                                                         3(3-0-6)

Fluid Mechanics

กลุ่มวิชาเอก

สำหรับโปรแกรมปกติ                        กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา                           กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

สำหรับโปรแกรมปกติ                        กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา                           กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

 

0199 499**            สหกิจศึกษา                                                                                 9(0-40-0)

Cooperative Education

0300 274 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม                                                                              1(0-3-0)

Engineering Materials Laboratory

0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                                                3(3-0-6)

Engineering Economy

0303 281 พลศาสตร์                                                                                                    3(3-0-6)

Dynamics

0303 284 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร                                                               3(3-0-6)

Numerical Method for Engineers

0303 301               กลศาสตร์เครื่องจักรกล                3(3-0-6)

Mechanics of Machinery

0303 302               การออกแบบเครื่องจักรกล 1              3(3-0-6)

Machine Design 1

0303 303               วิศวกรรมยานยนต์                              3(3-0-6)

Automotive Engineering

0303 306 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร                                            3(3-0-6)

Food and Agricultural Process Design

0303 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล                                                                                  3(3-0-6)

Mechanical Vibration

0303 321 การถ่ายเทความร้อน                                                                                     3(3-0-6)

Heat Transfer

0303 323 เครื่องยนต์สันดาปภายใน                                                                             3(3-0-6)

Internal Combustion Engine

0303 324 การทำความเย็นและการปรับอากาศ                                                              3(3-0-6)

Refrigerant and Air Conditioning

0303 391               ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                                                                    1(0-3-0)

Mechanical Engineering Laboratory 1

0303 392               ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2                                                                    1(0-3-0)

Mechanical Engineering Laboratory 2

0303 393**            การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา                                                     3(1-4-4)                                    Cooperative Education Preparation

0303 399*             การฝึกงานทางวิศวกรรม                                                                3(240 ชั่วโมง)

Practical Engineering Training

0303 401 การออกแบบเครื่องจักรกล 2                                                          3(3-0-6)

Machine Design 2

0303 421 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง                                                             3(3-0-6)

Power Plant Engineering

0303 444 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก                                                            3(3-0-6)

Alternative Energy Resources

0303 461 การควบคุมอัตโนมัติ                                                                      3(3-0-6)

Automatic Control

0303 497 สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล                                                       1(0-3-0)

Mechanical Engineering Seminar

0303 498*             โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1                                                 1(0-3-0)

Senior Mechanical Engineering Project 1

0303 499*             โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 2                                                  2(0-6-0)

Senior Mechanical Engineering Project 2

0305 200 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                                                       2(2-0-4)

Introduction to Environmental Engineering

0307 385 วิศวกรรมไฟฟ้า 1                                                                          3(3-0-6)

Electrical Engineering 1

0307 386 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1                                                           1(0-3-0)

Electrical Engineering Laboratory 1

หมายเหตุ * ลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตโปรแกรมปกติ

** ลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา

0303 393 และ 0303 399 ไม่นับหน่วยกิต ผลการเรียนเป็น S หรือ U

 

วิชาเอกเลือกเรียน จากรายวิชา ต่อไปนี้

สำหรับโปรแกรมปกติ                        ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา                           ไม่บังคับ

 

0303 283 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกร                                                3(3-0-6)

Applied Mathematics for Engineers

0303 305 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบเชิงกล                       3(3-0-6)

Finite Element Analysis in Mechanical Design

0303 307 เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ                                                 3(3-0-6)

Agricultural Machinery and Management

0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน                                                 3(3-0-6)

Energy Conservation and Management

0303 342               อุณหพลศาสตร์ 2                                                                           3(3-0-6)

Thermodynamics 2

0303 404               การออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม                                                         3(3-0-6)

Industrial Piping System Design

0303 405               ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร                                                       3(3-0-6)

Theory of Agricultural Machines

0303 406 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร                                                       3(3-0-6)

Agricultural Machinery Technology

0303 407 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร                                            3(3-0-6)

Agricultural Products Storage Technology

0303 423               เครื่องจักรกลของไหล                                                                    3(3-0-6)

Fluid Machinery

0303 424 การทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง                                      3(3-0-6)

Advanced Refrigeration and Air Conditioning

0303 427 ท่อความร้อน                                                                                 3(3-0-6)

Heat Pipe

0303 441 การออกแบบระบบทางความร้อน                                                   3(3-0-6)

Thermal System Design

0303 443 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์                                                                       3(3-0-6)

Solar Energy Engineering

0303 445 เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ                                                3(3-0-6)

Bio-fuel Production Technologies

0303 446               เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล                                                                     3(3-0-6)

Biodiesel Production Technology

0303 462 ระบบนิวเมตริก/ไฮดรอลิกและการควบคุม                                      3(3-0-6)

Pneumatic / Hydraulic Devices System and Control

0303 481               การวัดและเครื่องมือวัด                                                    3(3-0-6)

Measurement and Instruments

0306 406 เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ                                                       3(3-0-6)

Automation Technology

 

  1. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม