คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสและชื่อหลักสูตร

 

รหัส                                                                 –

ชื่อภาษาไทย                                                     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ                                    Bachelor of Engineering Program in Environmental

Engineering

  • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       (ชื่อเต็ม)                                      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

(ชื่อย่อ)                                 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ    (ชื่อเต็ม)                                        Bachelor of Engineering

(Environmental Engineering)

(ชื่อย่อ)                                      B.Eng. (Environmental Engineering)

         โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชา ข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2554 (หน่วยกิต) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต) หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ไม่ระบุ 30 30 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 84 114 105
   2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 21 21   21    
   2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 84 28 28
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า      วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า      วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 65 59 6 56 56 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ไม่ระบุ 6 6 6
4. หมวดวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่นับหน่วยกิต 9
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 105 120 150 150

รายวิชา

                            (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    30  หน่วยกิต

           โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชา

( ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข )

      (2) หมวดวิชาเฉพาะ             (โปรแกรมปกติ 114 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 105 หน่วยกิต)

ก.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

0201 106         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1                     3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 1

0201 107         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2                     3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 2

0201 108         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3                     3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 3

0202 100         เคมีทั่วไป                                                    3(3-0-6)

General Chemistry

0202 190         ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                    1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory

0204 101         ฟิสิกส์ 1                                                        3(3-0-6)

Physics 1

0204 102         ฟิสิกส์ 2                                                       3(3-0-6)

Physics 2

0204 191         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                          1(0-3-0)

Physics Laboratory 1

0204 192         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                                           1(0-3-0)

Physics Laboratory 2

ข.  กลุ่มวิชาพื้นฐาน    กำหนดให้เรียน 28 หน่วยกิต

0300 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
Computer Programming
0300 191 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)
Engineering Workshop Practice
0300 200 สถิตศาสตร์ 3(3-0-6)
Statics
0300 204 การเขียนแบบกราฟฟิก 3(2-3-4)
Graphic Drawing
0300 264 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
Engineering Materials
0301 212 กำลังวัสดุ 3(3-0-6)
Strength of Materials
0301 230 การสำรวจ 3(3-0-6)
Surveying
0301 320 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
Hydraulics
0305 201 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Biology for Environmental Engineering
0305 203 เคมีของน้ำและน้ำเสียสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Chemistry of Water and Wastewater for Environmental Engineering

ค.  กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน  (โปรแกรมปกติ 65 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 56 หน่วยกิต)

                  วิชาเอกบังคับ (โปรแกรมปกติ 59 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 56 หน่วยกิต)

อุทกวิทยา 3(3-0-6)
Hydrology
ปฏิบัติการสำรวจ 1(0-3-0)
Surveying Laboratory
วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารเบื้องต้น 2(2-0-4)
Introduction to Electrical Engineering and Illumination in Buildings
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Reinforced Concrete Design for Environmental Engineering Infrastructure
ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-0)
Hydraulics Laboratory
วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
การจัดการทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
Engineering Management
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2(2-0-4)
Introduction to Environmental Engineering
ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)
Biology for Environmental Engineering Laboratory
ปฏิบัติการเคมีของน้ำและน้ำเสียสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)
Water and Wastewater Chemistry for
Environmental Engineering Laboratory
วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6)
Solid Waste Engineering
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Applied Mathematics for Environmental Engineers
หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Engineering Unit Operations
หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Engineering Unit Processes
วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 3(3-0-6)
Water Supply Engineering and Design
เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
Hazardous Waste Management and Technology
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)
Environmental Systems and Management
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Environmental Impact Assessment
วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ 3(2-3-4)
Wastewater Engineering and Design
สุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6)
Building Sanitation
วิศวกรรมความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Health and Safety Engineering
การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
Air Pollution Control
สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-0)*
Environmental Engineering Seminar
โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 1(0-3-0)**
Environmental Engineering Project 1
โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 2(0-6-0)**
Environmental Engineering Project 2

หมายเหตุ  * ไม่นับหน่วยกิต ผลการเรียนเป็น S หรือ U

** ลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตโปรแกรมปกติ

       วิชาเอกเลือก (โปรแกรมปกติ 6 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษาไม่บังคับ)

0301 210 วัสดุก่อสร้าง 3(3-0-6)
Construction Materials
0301 211 ปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง 1(0-3-0)
Construction Materials Laboratory
0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
Soil Mechanics
0301 351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0)
Soil Mechanics Laboratory
0301 424 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย 3(3-0-6)
Irrigation and Drainage Engineering
0301 427 อุทกวิทยาและน้ำท่าในชุมชนเมือง 3(3-0-6)
Urban Hydrology and Stormwater
0301 428 การจัดการทรัพยากรน้ำ   3(3-0-6)
Water Resources Management
0301 430 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Geographic Information Systems
0301 462 การประมาณราคาและข้อกำหนดในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
Construction, Estimating and Specifications
0305 453 เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Clean Technology for Industry
0305 454 การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Indoor Air Quality Management
0305 455 น้ำใช้และการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
Industrial Water Supply and Wastewater Treatment
0305 456 วิศวกรรมการระบายน้ำเสียและน้ำฝน 3(3-0-6)
Wastewater and Rainstorm Drainage Engineering
0305 457 สุขาภิบาลของลำน้ำเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Stream Sanitation
0305 458 การบริหารจัดการน้ำในชุมชนเมือง 3(3-0-6)
Urban Water Management
0305 459 การแก้ไขฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนมลพิษเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Remediation of Contaminated Groundwater and Soil
0305 460 หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Special Topics in Environmental Engineering

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(4)  หมวดวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา

โปรแกรมปกติ กำหนดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ โดยลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต นิสิตต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ 30 วันทำการ

                            วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  นิสิตต้องสอบผ่านกระบวนการฝึกงาน

0305 399         การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                     3(0-240-0)*

Environmental Engineering Training

วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  นิสิตต้องสอบผ่านกระบวนการฝึกงาน

โปรแกรมสหกิจศึกษา

กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 โดยลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต

0301 398   การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา                                    3(1-4-4)

Cooperative Education Preparation

กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 การประเมินผลเป็น A ถึง F

0199 499   สหกิจศึกษา                                                                                9(0-40-0)

Cooperative Education