คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)

 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25500211107322

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย :

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 

สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in

 

Practical Engineering (Continuing Program)

วิชาเอก

วิชาเอก

:

 

 

:

:

ระบบและการซ่อมบำรุง

 

(Systems and Maintenances)

ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles)

ระบบราง (Railway Systems)

 

 โครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้

หมวดรายวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

 

(หน่วยกิต)

หลักสูตรที่เสนอ

 

(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต)

 

– กลุ่มวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

– กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และมนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 18

18

 

6

6

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ) ไม่น้อยกว่า 42 51

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน

 

– กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

– กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

– กลุ่มวิชาเอก

– กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม

18

6

 

12

30

24

6

2.3วิชาการฝึกประสบการณ์อาชีพ 3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 72 75

หมายเหตุ         สำหรับผู้เข้าศึกษาโดยใช้วุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับการยกเว้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต 18 หน่วยกิต)  กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ทักษะวิชาชีพ 6 หน่วยกิต) และวิชาการฝึกประสบการณ์อาชีพ (3 หน่วยกิต) โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

 

รายวิชาในหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทักษะชีวิต) จำนวน 18 หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  จำนวน 6 หน่วยกิต

0308       101         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและนำเสนอ                                                           3(3-0-6)

Thai for Communication and Presentation

0308       102         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำเสนอ                                                       3(3-0-6)

English for Communication and Presentation

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จำนวน 6 หน่วยกิต

0308       103         วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                       3(3-0-6)

General Science

0308       104         คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                        3(3-0-6)

General Mathematics

– กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และมนุษยศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

0308       105         มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร                                                                               3(3-0-6)

Human Relations in Organization

0308       106         กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                 3(3-0-6)

Laws and Ethics in Profession

(2) หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐานจำนวน 18 หน่วยกิต

– กลุ่มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

0308       107         คณิตศาสตร์วิศวกรรม                                                                                   3(3-0-6)

Engineering Mathematics

0308       108         วิทยาศาสตร์ประยุกต์                                                                                    3(3-0-6)

Applied Sciences

– กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรม จำนวน 12 หน่วยกิต

0308       109         กระบวนทัศน์ทางวิศวกรรม                                                                          3(3-0-6)

Engineering Paradigm

0308       110         ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรปฏิบัติการ                                                           3(3-0-6)

English for Practical Engineering

0308       111         การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงระบบ                                                            3(3-0-6)

Systematic Engineering Design

0308       112         วิศวกรรมการจัดการและความปลอดภัย                                                                       3(3-0-6)

Engineering Management and Safety

2.2) วิชาเฉพาะด้าน

– กลุ่มวิชาเอก ระบบและการซ่อมบำรุง ไม่น้อยกว่า จำนวน 24 หน่วยกิต

0308       121         การฝึกปฏิบัติระบบและการซ่อมบำรุง 1                                                       3(1-6-0)

Practical Systems and Maintenances 1

0308       122         การฝึกปฏิบัติระบบและการซ่อมบำรุง 2                                                                      3(1-6-0)

Practical Systems and Maintenances 2

0308       123         การฝึกปฏิบัติระบบและการซ่อมบำรุง 3                                                                      3(1-6-0)

Practical Systems and Maintenances 3

0308       124         การฝึกปฏิบัติระบบและการซ่อมบำรุง 4                                                        3(1-6-0)

Practical Systems and Maintenances 4

0308       125         การฝึกปฏิบัติระบบและการซ่อมบำรุง 5                                                                       3(1-6-0)

Practical Systems and Maintenances 5

0308       126         การฝึกปฏิบัติระบบและการซ่อมบำรุง 6                                                                       3(1-6-0)

Practical Systems and Maintenances 6

0308       127         การฝึกปฏิบัติระบบและการซ่อมบำรุง 7                                                                      3(1-6-0)

Practical Systems and Maintenances 7

0308       128         การฝึกปฏิบัติระบบและการซ่อมบำรุง 8                                                                      3(1-6-0)

Practical Systems and Maintenances 8

– กลุ่มวิชาเอก ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า จำนวน 24 หน่วยกิต

0308       131         การฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า 1                                                                      3(1-6-0)

Practical Electric Vehicles 1

0308       132         การฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า 2                                                                      3(1-6-0)

Practical Electric Vehicles 2

0308       133         การฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า 3                                                                      3(1-6-0)

Practical Electric Vehicles 3

0308       134         การฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า 4                                                                      3(1-6-0)

Practical Electric Vehicles 4

0308       135         การฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า 5                                                                      3(1-6-0)

Practical Electric Vehicles 5

0308       136         การฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า 6                                                                      3(1-6-0)

Practical Electric Vehicles 6

0308       137         การฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า 7                                                                      3(1-6-0)

Practical Electric Vehicles 7

0308       138         การฝึกปฏิบัติยานยนต์ไฟฟ้า 8                                                                      3(1-6-0)

Practical Electric Vehicles 8

– กลุ่มวิชาเอก ระบบราง ไม่น้อยกว่า จำนวน 24 หน่วยกิต

0308       141         การฝึกปฏิบัติระบบราง 1                                                                              3(1-6-0)

Practical Railway Systems 1

0308       142         การฝึกปฏิบัติระบบราง 2                                                                              3(1-6-0)

Practical Railway Systems 2

0308       143         การฝึกปฏิบัติระบบราง 3                                                                              3(1-6-0)

Practical Railway Systems 3

0308       144         การฝึกปฏิบัติระบบราง 4                                                                              3(1-6-0)

Practical Railway Systems 4

0308       145         การฝึกปฏิบัติระบบราง 5                                                                              3(1-6-0)

Practical Railway Systems 5

0308       146         การฝึกปฏิบัติระบบราง 6                                                                              3(1-6-0)

Practical Railway Systems 6

 

0308       147         การฝึกปฏิบัติระบบราง 7                                                                              3(1-6-0)

Practical Railway Systems 7

0308       148         การฝึกปฏิบัติระบบราง 8                                                                              3(1-6-0)

Practical Railway Systems 8

– กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม จำนวน 6 หน่วยกิต

0308       998         โครงงานวิศวกรรมปฏิบัติ 1                                                                          3(1-6-0)

Practical Engineering Project 1

0308       999         โครงงานวิศวกรรมปฏิบัติ 2                                                                          3(1-6-0)

Practical Engineering Project 2

2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์อาชีพ จำนวน 3 หน่วยกิต

0308       000         การฝึกงานทางวิศวกรรมปฏิบัติ                                                                    3(240 ชม.)

Practical  Engineering Training

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม