คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Biological Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมชีวภาพ)

(ชื่อย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมชีวภาพ)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering  (Biological Engineering)

(ชื่อย่อ) : B.Eng. (Biological Engineering)

รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

รายละเอียดในเอกสารแนบ ข

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

สำหรับโปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 27 หน่วยกิต

0201 106 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1                                                                         3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 1

0201 107 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2                                                                         3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 2

0201 108 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3                                                                         3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 3

0201 302 สมการเชิงอนุพันธ์ 3                                                                                    (3-0-6)

Differential Equations

0201 351 สถิติคณิตศาสตร์ 1                                                                         3(3-0-6)

Mathematical Statistics 1

0202 100 เคมีทั่วไป                                                                                                    3(3-0-6)

General Chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                     1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory

0204 101 ฟิสิกส์ 1                                                                                                      3(3-0-6)

Physics 1

0204 102 ฟิสิกส์ 2                                                                                                      3(3-0-6)

Physics 2

0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                                                                       1(0-3-2)

Physics Laboratory 1

0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                                                                                       1(0-3-2)

Physics Laboratory 2

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะ

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต

0300 131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                                                 3(2-3-4)

Computer Programming

0300 191 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม                                                                        1(0-3-0)

Engineering Workshop Practice

0300 200 สถิตศาสตร์                                                                                                  3(3-0-6)

Statics

0300 204 การเขียนแบบกราฟฟิก                                                                                 3(2-3-4)

Graphic Drawing

0300 264 วัสดุวิศวกรรม                                                                                              3(3-0-6)

Engineering Materials

0305 200 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                                                      2(2-0-4)

Introduction to Environmental Engineering

กลุ่มวิชาเอก

สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

0202 241 ชีวเคมี                                                                                                         4(4-0-8)

Biochemistry

0202 296 ปฏิบัติการชีวเคมี                                                                                          1(0-3-6)

Biochemistry Laboratory

0203 100 ชีววิทยาทั่วไป                                                                                             3(3-0-3)

General Biology

0203 231 จุลชีววิทยา                                                                                                  3(3-0-6)

Microbiology

0203 291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                                                                   1(0-3-6)

Microbiology Laboratory

0300 274 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม                                                                              1(0-3-0)

Engineering Materials Laboratory

0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                                                3(3-0-6)

Engineering Economy

0303 281 พลศาสตร์                                                                                                    3(3-0-6)

Dynamics

0303 282 อุณหพลศาสตร์ 1                                                                                         3(3-0-6)

Thermodynamics 1

0303 382 กลศาสตร์ของไหล                                                                                       3(3-0-6)

Fluid Mechanics

0303 283 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกร                                                               3(3-0-6)

Applied Mathematics for Engineers

0304 220 สมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุชีวภาพ                                                             2(2-0-4)

Engineering Properties of Biomaterials

0304 320 เคมีอาหารเบื้องต้น                                                                                       2(2-0-4)

Elementary to Food Chemistry

0304 321 จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น                                                                      2(2-0-4)

Elementary to Food Microbiology

0304 322 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร                                                                       2(2-0-4)

Food Process Engineering

0304 323 ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการอาหาร                                                       1(0-2-1)

Food Process Engineering Laboratory

0304 324 หลักวิศวกรรมอาหาร                                                                                   3(3-0-6)

Principles of Food Engineering

0304 325 หลักการทำความเย็นในอุตสาหกรรมอาหาร                                                  3(3-0-6)

Principles of Refrigeration in Food Industry

0304 326 ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน                                                                        3(3-0-6)

Renewable Energy Resources

0304 420 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมชีวภาพ                                                3(3-0-6)

Research Methodology for Biological Engineering

0304 421 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร                                                                        3(3-0-6)

Food Quality Control and Assurance

0304 422 โลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับผลิตผลเกษตร                                          3(3-0-6)

Logistics and Supply Chain for Agricultural Products

0304 423 การออกแบบกระบวนการทางอาหารและเกษตร                                                          3(3-0-6)

Food and Agricultural Process Design

0304 490 สัมมนาทางวิศวกรรมชีวภาพ                                                                        1(0-3-0)

Seminar in Biological Engineering

*0304 498 โครงงานวิศวกรรมชีวภาพ 1                                                                       1(0-3-0)

Biological Engineering Project 1

*0304 499 โครงงานวิศวกรรมชีวภาพ 2                                                                       2(0-6-0)

Biological Engineering Project 2

0307 203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า                                                                  3(3-0-6)

Electrical Instruments and Measurements

0307 204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                   1(0-3-0)

Electrical Instrument Laboratory

หมายเหตุ *ลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตโปรแกรมปกติ

วิชาเอกเลือก

สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ไม่บังคับ

0303 341 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน                                                               3(3-0-6)

Energy Conservation and Management

0303 405 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร                                                                      3(3-0-6)

Theory of Agricultural Machines

0303 441 การออกแบบระบบทางความร้อน                                                                 3(3-0-6)

Thermal System Design

0303 443 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์                                                                       3(3-0-6)

Solar Energy Engineering

0303 481 การวัดและเครื่องมือวัด                                                                                 3(3-0-6)

Measurement and Instruments

0304 331 เทคโนโลยีอาหารผง                                                                                    3(3-0-6)

Powder Food Technology

0304 332 การทดสอบแบบไม่ทำลายผลิตผลเกษตร                                                       3(3-0-6)

Non-destructive Testing of Agricultural Products

0304 333 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้                                                     3(3-0-6)

Postharvest Technology of Fruit and Vegetable

0304 334 วิศวกรรมการแปรรูปธัญพืช                                                                                       3(3-0-6)

Cereal Process Engineering

0304 335 การออกแบบโรงงานอาหาร                                                                         3(3-0-6)

Food Plant Design

0304 336 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสีย                                                                       3(3-0-6)

Biological Technology for Wastewater Treatment

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่

เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมวดวิชาฝึกงาน

สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 ใน

สถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ โดยลงทะเบียนเรียน 3 หน่วยกิต

0304 309 การฝึกงานทางวิศวกรรมชีวภาพ 3

Biological Engineering Training (240 ชม.)

วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต นิสิตต้องสอบผ่านกระบวนการฝึกงาน

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

-กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 โดยลงทะเบียนเรียน 3 หน่วยกิต

แบบไม่นับหน่วยกิต

0304 319 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา                                                     3(1-4-4)

Cooperative Education Preparation

-กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนสำหรับสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของ ปีการศึกษาที่ 4

0199 499 สหกิจศึกษา                                                                                                 9(0-40-0)

Cooperative Education    หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น A ถึง__