คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 

 

 

สาขาวิศวกรรมการผลิต

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส                                                –

ภาษาไทย                                        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ภาษาอังกฤษ                                    Bachelor of Engineering Program in Manufacturing

Engineering

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                  ภาษาไทย        (ชื่อเต็ม)      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)

(ชื่อย่อ)        วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)

ภาษาอังกฤษ    (ชื่อเต็ม)     Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering)

(ชื่อย่อ)        B.Eng. (Manufacturing Engineering)

 

โครงสร้างของหลักสูตรทั้งสองโปรแกรม แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(หน่วยกิต) หน่วยกิตของหลักสูตร 4 ปีที่เสนอ

โปรแกรม

 

ปกติ

โปรแกรม

 

สหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

 

-กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

-กลุ่มวิชาพื้นฐาน

-กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน

วิชาเอกบังคับ

 วิชาเอกเลือก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 84

 

6

114

 

21

14

79

70

9

6

105

 

21

14

70

67

3

6

4. หมวดวิชาฝึกงาน ไม่มีหน่วยกิต ไม่มีหน่วยกิต 9
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 150 150

หมายเหตุ  หลักสูตรเทียบเข้า*     มีรายวิชาเทียบโอนได้ที่ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 23 หน่วยกิต แสดงไว้ในหมายเหตุ ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ ข

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

โปรแกรมปกติ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

0201 106         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1                     3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 1

0201 107         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2                     3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 2

0201 108         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3                     3(3-0-6)

Mathematics for Engineers 3

0202 100         เคมีทั่วไป                                3(3-0-6)

General Chemistry

0202 190         ปฏิบัติการเคมีทั่วไป               1(0-3-0)

General Chemistry Laboratory

0204 101         ฟิสิกส์ 1                                          3(3-0-6)

Physics 1

0204 102         ฟิสิกส์ 2                                         3(3-0-6)

Physics 2

0204 191         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                     1(0-3-0)

Physics Laboratory 1

0204 192         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                     1(0-3-0)

Physics Laboratory 2

 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ทั้งโปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน 14 หน่วยกิต

0300 131         การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์                3(2-3-4)

Computer Programming

0300 191         การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม         1(0-3-0)

Engineering Workshop Practice

0300 200         สถิตศาสตร์                                                 3(3-0-6)

Statics

0300 204         การเขียนแบบกราฟฟิก                             3(2-3-4)

Graphic Drawing

0300 264         วัสดุวิศวกรรม                                             3(3-0-6)

Engineering Materials

0300 274         ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม                              1(0-3-0)

Engineering Materials Laboratory

กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน

โปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต

       วิชาเอกบังคับ  

โปรแกรมปกติ กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต

0300 363        เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6)

Engineering Economy

0302 210        วิศวกรรมเครื่องมือ               3(2-3-4)

Tool Engineering

0302 220         สถิติวิศวกรรม                       3(3-0-6)

Engineering Statistics

0302 310    เครื่องมือกล                                  3(2-3-4)

Machine Tool

0302 311        กระบวนการผลิต 1                           3(2-3-4)

Manufacturing Process 1

0302 312        กระบวนการผลิต 2                           3(2-3-4)

Manufacturing Process 2

0302 313    คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ      3(2-3-4)

Computer Aided Drafting and Design

0302 320    การควบคุมคุณภาพ                                          3(3-0-6)

Quality Control

0302 321        การวางแผนและควบคุมการผลิต                      3(3-0-6)

Production Planning and Control

0302 330        โลหะกรรมวิทยากายภาพ                               3(3-0-6)

Physical Metallurgy

0302 331        ปฏิบัติการโลหะกรรมวิทยากายภาพ            1(0-3-0)

Physical Metallurgy Laboratory

0302 410    คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต                             3(2-3-4)

Computer Aided Manufacturing

0302 411    สัมมนาทางวิศวกรรมการผลิต                             1(0-3-0)

Manufacturing Engineering Seminar

0302 412    การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม           3(2-3-4)

Product Design for Environment

0302 420         การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม         3(2-3-4)

Industrial Work Study

0302 421   การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกร                  3(3-0-6)

Operations Research for Engineers

0302 422        การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม         3(2-3-4)

Industrial Plant Design

*0302 498       โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต 1     1(0-3-0)

Senior Manufacturing Engineering Project 1

*0302 499       โครงงานทางวิศวกรรมการผลิต 2     2(0-6-0)

Senior Manufacturing Engineering Project 2

0303 281                       พลศาสตร์                                 3(3-0-6)

Dynamics

0303 282        อุณหพลศาสตร์ 1                                     3(3-0-6)

Thermodynamics 1

0303 302        การออกแบบเครื่องจักรกล 1                   3(3-0-6)

Machine Design 1

0303 381        กลศาสตร์ของแข็ง                                    3(3-0-6)

Solids Mechanics

0303 382        กลศาสตร์ของไหล                                  3(3-0-6)

Fluid Mechanics

0303 391        ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                 1(0-3-0)

Mechanical Engineering Laboratory 1

0307 385        วิศวกรรมไฟฟ้า 1                                      3(3-0-6)

Electrical Engineering 1

0307 386         ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1                     1(0-3-0)

Electrical Engineering Laboratory 1

หมายเหตุ         * ลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตโปรแกรมปกติ

วิชาเอกเลือก  โปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

0302 240         คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมการผลิต                        3(3-0-6)

Applied Mathematics for Manufacturing Engineering

0302 413        วิศวกรรมการซ่อมบำรุง                                                               3(3-0-6)

Maintenance Engineering

0302 414        ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์                                                           3(3-0-6)

Hydraulics and Pneumatics

0302 415        คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือและหัวจับ                 3(3-0-6)

Computer Aided Tool and Fixture Design

0302 416   การออกแบบแม่พิมพ์                                                                      3(2-3-4)

Mold Design

0302 417   กระบวนการและระบบการผลิต                                                        3(3-0-6)

Manufacturing Processes and Systems

0302 418   วิธีการวิเคราะห์สำหรับการออกแบบและการผลิต               3(3-0-6)

Analytical Methods for Design and Manufacturing

0302 419         การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตและการประกอบ     3(3-0-6)

Product Design for Manufacturing and Assembly

0302 423        การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                 3(3-0-6)

Logistics and Supply Chain Management

0302 424        ระบบบริหารงานคุณภาพ                                                  3(3-0-6)

Quality Management Systems

0302 425        การจัดการคุณภาพเชิงรวม                                                3(3-0-6)

Total Quality Management

0302 426         วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม                          3(3-0-6)

Industrial Safety Engineering

0302 427        การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม         3(3-0-6)

Industrial Cost Analysis and Budgeting

0302 428         การยศาสตร์                                                                    3(2-3-4)

Ergonomics

0302 429         การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม                           3(3-0-6)

Industrial Measurement and Instruments

0302 431         เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ                                                3(2-3-4)

Welding Technology

0302 432         วิศวกรรมการหล่อโลหะ                                                    3(2-3-4)

Foundry Engineering

0302 441         ระบบการป้องกันอัคคีภัย                                                    3(3-0-6)

Fire Protection Systems

0302 442        การออกแบบการทดลอง                                                     3(3-0-6)

Design of Experiments

0303 341   การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน                                            3(3-0-6)

Energy Conservation and Management

0303 445    เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ                                        3(3-0-6)

Bio-fuel Production Technologies

0306 406       เทคโนโลยีอัตโนมัติ                                                               3(3-0-6)

Automation Technology

 

     (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน วิชา

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                   (4) หมวดวิชาฝึกงาน

 

โปรแกรมปกติ

กำหนดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ โดยลงทะเบียนเรียน 3 หน่วยกิต แบบไม่นับหน่วยกิต นิสิตต้องสอบผ่านได้ผลการเรียนเป็น S

0302 399      การฝึกงานทางวิศวกรรมการผลิต                                                                     3

                  Manufacturing Engineering Training   (Audit)                                               (240 ชั่วโมง)

โปรแกรมสหกิจศึกษา

  1. กำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม ในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3 จำนวน 3 หน่วยกิต

(แบบไม่นับหน่วยกิต)  นิสิตต้องสอบผ่านได้ผลการเรียนเป็น S

0300 319      การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา                                                       3(1-4-4)

Cooperative Education Preparation (Audit)

  1. กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนสำหรับรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

ของปีการศึกษาที่ 4 จำนวน 9 หน่วยกิต มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น A ถึง F

 

0199 499          สหกิจศึกษา                                                                                               9(0-40-0)

                       Cooperative Education