คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง EN213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิตได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา “ทุนเงินรายได้” ประจำปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการต่อไป