คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา “ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช แก่นิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีเด่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการนี้ได้ดำเนินการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์คัดเลือกในครั้งนี้