คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสระน้ำ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ถวายต้นดอกเงินกัณฑ์หลอน งานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน