คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช รองคณบดีฝ่ายแผนและกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมงานแสดงความยินดีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์นวัตกรรมคิดค้นดีเด่น ประจำปี 2565 และร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายคงกะพัน อินทรแจ้ง ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เชียวชาญในธุรกิจปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และเคมีพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มากกว่า 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับท่านมา ณ โอกาสนี้