คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดงาน

โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 13 ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย

และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ภายในงานมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยผู้แทนจากสถาบันเครือข่าย พร้อมร่วมรับมอบของที่ระลึก

และร่วมถ่ายภาพหมู่จากสมาชิกเครือข่ายฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับการตรวจ ATK

และดำเนินตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคระบาด (COVID-19) อย่างเคร่งครัด