คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 23 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์นักวิจัย ร่วมในพิธีส่งมอบนวัตกรรมในโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงบทบาทมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม กล่าวรายงานโครงการฯ และนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การขอสนับสนุนนวัตกรรม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการเชื่อมต่องานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ภาคประชาชน เสริมศักยภาพชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในภาคเกษตรกรรม ผ่านรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดขยายผลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกลไกบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานพัฒนา/หน่วยงานภาคปฏิบัติในพื้นที่ และหน่วยงานร่วมขยายผล/สนับสนุนผลผลิตการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินโครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นโครงการในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา ทีมนักวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตข้าวฮางงอกแบบดั้งเดิมด้วยวิจัยและนวัตกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Model) เพื่อช่วยลดเวลา แรงงาน และต้นทุนการผลิต ของกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่ 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำพิธีส่งมอบนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในเรื่องการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการแปรรูป ข้าวฮาง งอก ซึ่งถือเป็นชุดองค์ความรู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัย ที่สามารถยกระดับการผลิตจากวิธีการเดิมตามภูมิปัญญาชาวบ้าน พัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่จนเป็นที่ยอมรับว่าช่วยให้กระบวนการผลิตจากเดิมที่มีความยุ่งยาก ต้องพิถีพิถันเพื่อควบคุมคุณภาพ และใช้เวลานานในการผลิตต่อรอบได้สั้นลง โดยสามารถลดเวลาจากเดิม 7 วัน เหลือเพียง 2 วัน โดยมีชุดอุปกรณ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการพัฒนาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ล้างข้าวเปลือก ชุดอุปกรณ์เร่งการแช่และเพาะงอกข้าวเปลือก ชุดอุปกรณ์นึ่งข้าวเปลือก ชุดอุปกรณ์อบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลการันตีจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล ซึ่งชุดนวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มส่วนกำไรสุทธิได้ถึง 17.6 เท่าเทียบกับการจำหน่ายเป็นข้าวสารขาว ทำให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้งานนวัตกรรมได้เป็นอย่างดีในทุกมิติทั้ง มิติด้านการยกระดับกระบวนการผลิตตามโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Model) มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในการนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบชุดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบในนามจังหวัด และมอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคมและประธานศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเชือกใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม สมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเชือกใต้ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการฯจำนวนกว่า 100 คน

จากนั้นประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี (เขตพื้นที่นาสีนวน) และลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม