คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิศวกรรมโยธา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันสะพานไม้ไอติม โดยทีมที่ได้รางวัลได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ทีม TTK ชั้นปี 4 ระบบปกติ

นาย อดิศักดิ์ เลาะหนะ

นาย อิสระ อุ่นแสง

นางสาวจิรญาณี สุวรรณผิว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม The champion ชั้นปี 3 ระบบปกติ

น.ส.ผกาทิพย์ แสนรินทร์

น.ส.มัทนีญา ปัจฉิมา

นายทองไพศาล เกษรพรหม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม ไม่ยาก ปี4 ระบบปกติ

นายชนาธิป คชฤทธิ์

นางสาวตุลยา ตีกา