คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช รองคณบดีฝ่ายแผนและกิจการนิสิต นำนิสิตที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษา “บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด” ประจำปี 2565 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ทางบริษัทมอบแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทุนละ 20,000 บาท/ปี นิสิตที่รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่

1.นายสิทธิศักดิ์ ขำเกษม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ประเภททุนเดิม)

2.นายเขมทัด อนุพันธ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ประเภททุนเดิม)

3.นางสาวสุภาวดี ทองไทย สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ประเภททุนเดิม)

4.นางสาวกันติมา กุมภาพงษ์ แมคคาทรอนิกส์ (ประเภททุนใหม่)

5.นายอภิรักษ์ พุฒทา แมคคาทรอนิกส์ (ประเภททุนใหม่)