คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “คงศิริ เลิศพิชิตกุล” แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างชื่อเสียงแก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีจิตอาสา เพื่อให้นิสิตได้ใช้ทุนดังกล่าวในการต่อยอดทางการศึกษาต่อไป

ที่มา : งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม