คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ph.D. ( Engineering Mechanics and Energy)
อีเมล : keartisaks@hotmail.com
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3029

รองศาสตรตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ

Ph.D. ( Engineering Mechanics and Energy)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร

อีเมล : bopit.b@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3088

รองศาสตรตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช

ปร.ด. (วิศวกรรมโลหะการ)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต

อีเมล : sudsakorn.i@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3037

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล

Ph.D. (Environmental Engineering)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อีเมล : n.seelsaen@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3094

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่

อีเมล : noppadol.s@msu.ac.th

เบอร์โทร: 043-754316

ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายประกันคุณภาพ

อีเมล : songchai.w@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3090

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี

Ph.D. (Chemical and Environmental Engineering)
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อีเมล : surachai.w@msu.ac.th
เบอร์โทร: 043-754316

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ

อีเมล : teerapat.c@msu.ac.th

เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3016

ผู้ช่วยศาสตราราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล : nattapol.p@msu.ac.th

เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3016

นางวิรายา ภมรสมิต

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล : viraya_P@hotmail.com
เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3058

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.