คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

เมนู

แบบฟอร์มเอกสารงานวิจัย

หน่วยวิจัย

อนุสิทธิบัตร

บทความตีพิมพ์

ข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัย

1.หน่วยวิจัยคอนกรีตและคอมพิวเตอร์ (Concrete and Computer Research Unit)

2.หน่วยวิจัยแหล่งน้ำ (Water Resources Research Unit)

3.หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Postharvest Technology and Agricultural Machinery Engineering Research Unit)

4.หน่วยวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีพลังงาน(Electric Automotive and Energy Technology Research Unit)

5.หน่วยวิจัยท่อความร้อนและออกแบบอุปกรณ์ทางความร้อน (Heat Pipe and Thermal Equipment Design Research Unit)

6.หน่วยวิจัยเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics Research Unit)

7.หน่วยวิจัยการผลิตและวัสดุ (Manufacturing and Materials Research Unit)

8.หน่วยวิจัยพลังงานชีวภาพและทรัพยากรหมุนเวียน (Bio-Energy and Renewable Resources Research Unit)

9.หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร (Electronics for Agriculture Research Unit)

10.หน่วยวิจัยทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering Research Unit)

11.หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (Drying Technology for Agricultural Products Research Unit)

12.หน่วยวิจัยแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณและระบบเชิงแสง (Computational Electromagnetics and Optical Systems Research Unit)

13.หน่วยวิจัยทรัพยากรหมุนเวียนและเทคโนโลยีพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Circular Resources and Environmental Protection Technology Research Unit)

14.หน่วยวิจัยการออกแบบกระบวนการและการควบคุมอัตโนมัติ (Research Unit of Process Design and Automation)

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.