คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม EN 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีเจิมหนังสือ และกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นนิสิตกล่าวนำบทบูชาครูและเพลงพระคุณที่สามพร้อมพิธีเชิญพานไหว้ครูโดยตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปี ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 มีการประกวดพานประเภทต่างๆ ประกาศผลและมอบรางวัลพานไหว้ครู โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช รองคณบดีฝ่ายแผนและกิจการนิสิต วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพนบนอบและรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที และเพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสืบสานและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย