คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 12 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานพระพุทธรูปประจำคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ – รดน้ำขอพร ประจำปี 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ให้กับบุคลากรคณะฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่ เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร