คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม EN-213 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมในวาระต่างๆต่อไป