คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมในวาระต่างๆต่อไป