คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

บุคลากรงานอาคารสถานที่และบริการวิชาการ

 

 

บุคลากรงานอาคารสถานที่และบริการวิชาการ

นายมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
หัวหน้างานอาคารสถานที่และบริการวิชาการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ฝ่ายงานจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ

นายนัฐราช แสนมีมา

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวลักขณา สุวรรณชัย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวภูพิงค์ ช่วยอุดม

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายศิวณัทร ศรีโลห้อ

วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายมีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวตรีญาภัทร์ แสงตา

วศ.บ.(วิศวกรรมการเกษตร)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายสุวิทย์ เสนาลาด

ปวส. (ไฟฟ้ากำลัง)
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

นายสมนึก พันเสนา

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายสุรเชษฐ สวนจันทร์

วท.บ.(การจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร)
นักวิทยาศาสตร์

นายจตุพล สายจันทา

วท.บ.(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
นักวิชาการศึกษา

นายสัจจพงษ์ แสนงาม

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วิศวกร

นายปริวัตร เวฬุวนารักษ์

ปวส.(เครื่องกล)
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นายธีระเดช ทรงอาจ

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
นักวิทยาศาสตร์

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

นายสุระ ทับสีแก้ว

อ.วท. (อิเล็กทรอนิกส์)
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     – กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     – กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     – กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     – กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     – กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     – กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.