คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

 

 

บุคลากรกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และฝ่ายงานวิชาการระดับปริญญาตรี

นางสาววรินญา ชื่นใจ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ฝ่ายงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี กั้วพงษ์

บชบ. (การบัญชี)
ฝ่ายงานวิชาการระดับปริญญาตรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ เรียงพรม

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ฝ่ายงานวิชาการระดับปริญญาตรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายงานกิจการนิสิต

นายสถาพร พวงมะลัย

ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต)
ฝ่างานกิจการนิสิต
นักวิชาการศึกษา

นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง

ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
ฝ่ายงานกิจการนิสิต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     – กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     – กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     – กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     – กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     – กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     – กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.