คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

บุคลากรกลุ่มงานบริหาร

 

 

บุคลากรกลุ่มงานบริหาร

นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

รป.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ฝ่ายงานบริหารและธุรการ

นางสาวเกศรินทร์ ภูผานี

ศศ.บ.นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์)
ฝ่ายงานงานบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชนี คำวงษา

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ฝ่ายงานเลขานุการคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุธิดา ชินโคตร

ปวส. (การบัญชี)
ฝ่ายงานธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางอรุณี กลิ่นผกา

กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ฝ่ายงานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพัชรา ติตะสี

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
ฝ่ายงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์และงานคอมพิวเตอร์

นางสาวนิตยา คำมูลนาม

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ฝ่ายงานคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายปัญญา จีระฉัตร

วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
ฝ่ายงานงานโสตทัศนูปกรณ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

ฝ่ายงานทั่วไป

นายดนัย ไชยมาตย์

มัธยมศึกษาตอนต้น
ฝ่ายงานสวน
คนสวน

นายชัชวาล หมวดนา

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ฝ่ายงานยานยนต์
พนักงานขับรถยนต์

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     – กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     – กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     – กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     – กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     – กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     – กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.