คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

บุคลากรกลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

 

 

บุคลากรกลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

นางลำพูน ศรีโพธิ์ผา

บชบ. (การบัญชี)
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ฝ่ายงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

นางสาวพักตร์วิภา ขันผง

บชบ. (การบัญชี)
ฝ่ายงานการเงิน และบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางลำพูน ศรีโพธิ์ผา

บชบ. (การบัญชี)
ฝ่ายงานการเงิน และบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวชญาภา ชาดา

ปวส. (การบัญชี)
ฝ่ายงานการเงิน และบัญชี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ฝ่ายงานพัสดุ

นายวิรุฬ พลชำนิ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ฝ่ายงานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์

บชบ. (การบัญชี)
ฝ่ายงานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ฝ่ายงานนโยบายและแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายพยุงศักดิ์ ภักดีพล

รป.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ฝ่ายงานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชยภร ศิริโยธา

ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

กองบริการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     – กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     – กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     – กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     – กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     – กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     – กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.