คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 16 เมษายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดโครงการรับปริญญาบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต พร้อมกล่าวเปิดโครงการ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเช้าได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อยตามห้องต่างๆ โดยมีอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาพร้อมเจ้าหน้าที่ และนิสิตต้นแบบ ร่วมทำการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ภาคบ่ายได้รวมกันฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม EN-217 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 584 คน