คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

เมนู

แบบฟอร์มเอกสารงานวิจัย

หน่วยวิจัย

อนุสิทธิบัตร

บทความตีพิมพ์ -2566 – 2565 – 2564 – 2563 – 2562 – 2561

ข้อมูลหน่วยปฏิบัติงานวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

No.AuthorTitleJournalIndexed
1Lamlerd, B., Bubphachot, B., Chompookham, T.Experimental investigation of heat transfer characteristics of steam generator with circular-ring turbulatorsCase Studies in Thermal Engineering, Volume 41, 2023,
102549, ISSN 2214-157X, https://doi.org/10.1016/j.csite.2022.102549.
ISI
2Thaokeaw E., Prathepha K., Obma J., Sa-Ngiamvibool W.Design of Parallel 2-DOF PID Controller by Bee Algorithm for Interconnected Thermal Power SystemsPrzeglad Elektrotechniczny, , (2023), 99 (2), pp. 104 - 108Scopus
3Klangmuang S., Obma J., Prathepha K., Uthathip N., Chaiduangsri N., Sa-Ngiamvibool W.The LC Oscillator Circuit Using Caprio Techniques Przeglad Elektrotechniczny, (2023), 99 (2), pp. 152 - 155Scopus
4Rueangsan K., Sonsupap S., Promsampao N., Chollacoop N., Pattiya A.Effect of condensation-assisted solid media on the production of bio-oil by fast pyrolysis of cassava residues in a free-fall reactor
(2023), 107, art. no. 101189
(2023) Journal of the Energy Institute, 107, art. no. 101189ISI
5Mainkaew A., Pattiya A., Jansri S.N.Optimization of elephant dung green fuel briquette production using a low-pressure densification technique and its characterizations, and emissions(2023) Bioresource Technology Reports, 21, art. no. 101328ISI
6Nachaiyaphum K., Photong C.An electric power generation improvement for small Savonius wind turbines under low-speed wind(2023) Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 29 (2), pp. 618 - 625. Scopus
7Chupawa P., Inchuen S., Jaisut D., Ronsse F., Duangkhamchan W.Effects of Stepwise Microwave Heating and Expanded Bed Height Control on the Performance of Combined Fluidized Bed/Microwave Drying for Preparing Instant Brown Rice(2023) Food and Bioprocess Technology, 16 (1), pp. 199 - 215ISI
8Thongsan T., Chatchanayuenyong T.Optimal Dynamic Voltage Restorer Using Water Cycle Optimization Algorithm(2023) Computer Systems Science and Engineering, 45 (1), pp. 595 - 623Scopus
9Lertsatitthanakorn C., Bamroongkhan P., Jamradloedluk J.Performance study of thermoelectric dehumidification system integrated with heat pipe heatsink
(2023) Results in Engineering, 17, art. no. 100901ISI
10Parametpisit, P.,
Panmuang, P.,
Sonsilphong, A.,
Soemphol, C.
Experimental investigation of hybrid thermoelectric evaporative air-cooling system for crickets rearing processIndonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2023, 29(3), pp. 1374–1381Scopus
11Jayranaiwachira, N., Promvonge, P., Thianpong,C.,Promthaisong, P., Skullong, S.Effect of louvered curved-baffles on thermohydraulic performance in heat exchanger tubeCase Studies in Thermal Engineeringthis link is disabled, 2023, 42, 102717ISI

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.