คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

เมนู

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

 การป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นโยบาย และแผน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง

กรมกระทรวงการคลัง

กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.