คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพบปะ และกล่าวแสดงความยินดีกับนิสิตฝึกประสบการณ์ต่างชาติบรูไน ที่กำลังจะสำเร็จโปรแกรมการฝึกประสบการณ์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน ซึ่งน้องๆได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายที่ได้เข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน