คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ให้เกียรติต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกับ คุณกิตติกร วิรัชวรพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd ทั้งนี้เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อไป