คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยหาสารคาม ต้อนรับสมาชิกเครือข่ายจาก 4 องค์กร

ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (SE)

ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) โครงการ Erasmus+ Step UP

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

และเป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึกจากสมาชิกเครือข่าย วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อใช้องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถาบัน

อุดมศึกษา พัฒนาและแก้ปัญหาของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม