คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช รองคณบดีฝ่ายแผนและกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมต้อนรับบุคลากรจาก บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในการเข้าจัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด นิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา และแนะนำอำนวนความสะดวกในการรับสมัครงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4