คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมต้อนรับบุคลากรจาก บริษัทคอนดิเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง เข้าประชาสัมพันธ์บริษัทฯ เกี่ยวกับตำแหน่งนิสิตฝึกงาน ตำแหน่งงานว่าง เพื่อให้น้องๆนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาได้รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเส้นทางการประกอบอาชีพต่อไป