คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดงานสัมมนาเยี่ยมชม โดยมีคณาจารย์จาก 4 องค์กร

ภายใต้โครงการ Erasmus+ STEPUP ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลา มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพายัพ และ วิสาหกิจเพื่อชุมชน จ.เชียงใหม่ 14 ท่าน

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมประชุมพูดคุย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ซึ่งไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้