คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2565 เพื่อสอบทานและประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในการนี้มีตัวแทนผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลและตอบคำถามกับคณะกรรมการประเมินฯต่อไป