คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายงานเลขานุการ ต้อนรับกรรมการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับ และร่วมรับฟังผลการประเมินบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เบื้องต้น) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565 พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อไป