คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ติดต่อสอบถาม

โทร:043-029665
กด 1 สำนักงานเลขานุการ
กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทรสาร 043-754316

ติดต่องาน

จันทร์ – ศุกร์ :  08.30 – 16.30น.
หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

Address

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

Phone

043-029665

กด 1 สำนักงานเลขานุการ
กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทรสาร 043-754316

Email

engineer.msu@msu.ac.th

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.