คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 5 เมษายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษาฯ และการประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ภายใต้ : โครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 13 ซึ่งในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 โดยมีผลงานจากนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาฯ ส่งเข้าร่วมประกวดประเภทโครงงานนิสิตนักศึกษา จำนวน 12 ผลงาน และผลงานการประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 4 ผลงาน ซึ่งจำนวนผลงานทั้งหมดได้ถูกเผยแพร่บน Facebook เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจกรรมนักศึกษาฯ