คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 2 (การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตข้าวเปลือกแบบเพาะงอกและการใช้งานเครื่องอบแห้งแบบถังหมุน) ให้แก่ประชาชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาคม ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการกล่าวต้อนรับ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านกับนักวิจัย ให้เกิดการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมี รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ ผศ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา เป็นวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และจะมีการจัดโครงการอีกครั้งในวันที่ 26 มีนาคม 2565

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม