คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ เป็นวิทยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล เป็นผู้ช่วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการนี้