คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

งานบริหารงานบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

ประกาศรับสมัครงาน

สวัสดิการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระบบลาออนไลน์

แบบฟอร์มออนไลน์

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

กฏระเบียบ และประกาศ

กองการเจ้าหน้าที่

สิทธิการลาข้าราชการ

สิทธิการลาพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิการลาลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มต่างๆ

สัญญา

ตำแหน่งทางวิชาการ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการให้บริการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.