คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

สาขาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา หอมวิเชียร

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)
ประธานหลักสูตร

email: rattana.h@msu.ac.th

Biographical Data

Scholar

รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล

Ph.D.(Civil and Environmental Engineering)

email: k.chaimoon@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

email: raungrut.c@msu.ac.th

Scholar

รองศาสตราจารย์ ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ โชติถนอม

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

email: chaicharn.c@msu.ac.th

Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล
เสงี่ยมศักดิ์

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

email: noppadol.s@msu.ac.th

Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธ์
แทนเกษม

ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)

email: civilphongphan@gmail.com

Biographical Data

Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลั่ง

วศ.ด.(วิศวกรรมสำรวจ)

email: siwa.k@msu.ac.th

Biographical Data

Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อม

ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

email:alongkorn_lamom@hotmail.com

Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นบปนม แก้วหานาม

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

email: napanom.k@msu.ac.th

Scholar

อาจารย์ ณัฏพงษ์ ลาดบัตร

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

email: Nuttapong.l@msu.ac.th

Scholar

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.