คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กิจกรรม : โครงการนำเสนอผลงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจนิสิตและคณะทำงานในการจัดกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล ไชยดวงศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและวิชาการ ทักษะการนำเสนอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันหรือประกวดผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

โดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เล็งเห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียน แต่การเรียนรู้ที่จะก่อประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงสุดนั้น ผู้เรียนควรที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งรายวิชา 0307401 Electrical Engineering Project 2 นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับทำการศึกษาและพัฒนางานเฉพาะในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนิสิตได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยนิสิตได้เสนอรายงาน และข้อสรุปของงานที่ทำเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยปกติแล้วรูปแบบการนำเสนอคือนิสิตจะต้องนำเสนอภาคบรรยายกับกรรมการสอบ ซึ่งเป็นกระบวนการที่นิสิตได้มีประสบการณ์มาแล้วจากการเรียนและสอบรายวิชา 0307400 Electrical Engineering Project 1