คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาการรถไฟหลิ่วโจว ประเทศจีน (Liuzhou Railway Vocational Technical College : LRVTC) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออนไลน์ผ่าน VooV Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามกับ Professor Huang Feng , president of Liuzhou Railway Vocational Technical College มี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณหยู่ซอง หลู ตัวแทนผู้ประสานงานความร่วมมือโครงการฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้