คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองรุชน์ ชีระโรจน์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฏล
เสงี่ยมศักดิ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสร วงศ์เกษม

กรรมการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ

กรรมการและเลขานุการ

นางวิรายา ภมรสมิต

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุธิดา ชินโคตร

ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.