คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

เมนู

หน้าหลัก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

กฏหมาย ระเบียบ

ราคากลาง-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้าที่รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

แนะนำติชม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง

กรมกระทรวงการคลัง

กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานภายใน

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

กองคลังและพัสดุ

บัณฑิตวิทยาลัย

กองบริการศึกษา

สำนักงานวิทยบริการ

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานภายนอก

สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมโยธาแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมพลังงานแห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

งานวิจัย

ข่าวสาร และกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-029665
     - กด 1 สำนักงานเลขานุการ
     - กด 2 ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี
     - กด 3 ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑตศึกษา
     - กด 4 ฝ่ายกิจการนิสิต
     - กด 5 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
     - กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรสาร : 043-754316
E-mail : engineer.msu@msu.ac.th

Copyright © 2022 eng.msu.ac.th All rights reserved.