คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ นายสุริยา นัดทะยาย นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86 ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้