คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวาระที่ 2 “ โดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้